วิธีดำเนินการเมื่อพบข้อความ EL-59

ภาษาไทย     Myanmar language
ภาษาไทย

                                                   
                                              ตัวแทนประเทศไทย          ตัวแทนประเทศลาว

 

 ภาษาพม่า