ขอย้ายความถี่ช่อง IPM Kidsong, WTV, Motorsports

เพื่อคุณภาพในการรับชมช่องรายการ IPM บน Thaicom
IPM จึงขอย้ายความถี่ช่อง IPM Kidsong, WTV, Motorsports

ระบบ Thaicom C-Band
จากเดิม 3950V2550 เป็น 4160V30000

ระบบ Thaicom Ku-Band
จากเดิม 12313V30000 เป็น 12272V30000